Community

Listings
  • Tối nay mời cả nhà xơi gỏi & cháo gà nhen

    Tối nay mời cả nhà xơi gỏi & cháo gà nhen

    Recipes January 13, 2018 Check with seller

    Saturday dinner ... Chicken salad & rice congee soup ... Tối nay mời cả nhà xơi gỏi & cháo gà nhen - 4 chicken thighs ( from Costco) - 8 cups water - ginger ( 2 thumbs size ) - 1/2 white onion - 1-2 tsp sugar - 2 tsp chicken powder - 3-4 Tbsp...